elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 14.07.2024

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.cku.bytom.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-01.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Kłak, adres e-mail: ryszard.klak@cku.bytom.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 281 08 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

  • Wejście główne do budynku pozwala niepełnosprawnym na dostanie się do portierni, usytuowanej zaraz przy drzwiach. Pozostałe pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze (wejście po schodach)
  • W budynku jest wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych od strony boiska szkolnego. Wejście to prowadzi bezpośrednio na wysoki parter, gdzie znajdują się m.in. gabinety Dyrekcji i sekretariatu
  • Na terenie szkoły jest duży parking, można podjechać samochodem pod podjazd dla niepełnosprawnych
  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi
  • Budynek nie posiada wind
  • W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych
  • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (np. barierki)
  • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Ryszard Kłak
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.12.2021
Data udostępnienia informacji: 01.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2021
Liczba wyświetleń: 644
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
07.12.2021
05:05:59
edycja
Ryszard Kłak
Deklaracja dostępności